Trường TH Nhụy Cầm, Tổ chức Ngày quốc tế phụ nữa 8//3/2019